cdp.pea.co.th ลงทะเบียนขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า เว็บไซต์ใหม่ กันยายน 2020

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปลี่ยนเว็บไซต์ลงทะเบียนขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า เว็บใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 กันายน 2563 เป็นต้นไป โดยผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถลงทะเบียนตรวจสอบสิทธิ์เพื่อขอรับเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้า ได้ที่ https://cdp.pea.co.th/


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!

แสดงความคิดเห็น (FB)

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.