FARMBOOK Archive


Latest Posts

DOAE FARMBOOK แอพตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร

“นวัตกรรมสำหรับเกษตรกรในยุค 4.0” ที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้อำนวยความสะดวกแก่เกษตรกรให้สามารถแจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรของตนเองได้ ณ ที่แปลงเพาะปลูก แทนการเดินทางไปแจ้งปรับปรุงทะเบียนที่สำนักงานเกษตรอำเภอ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบและยืนยันว่ามีการเพาะปลูกจริงเพื่อให้ฐานข้อมูลในระบบเป็นไปตามข้อเท็จจริงต่อไป ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet