SSO Archive


Latest Posts

รายละเอียดลงทะเบียน ประกันสังคมกรณีว่างงาน มาตรา 33, มาตรา 39

มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยกล่าวถึงมาตรการช่วยเหลือนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ในเรื่องของการลดอัตราเงินสมทบ ขยายเวลาส่งเงินสมทบ และการเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet