ลงทะเบียนเกษตรกรรับเงินเยียวยาโควิด โหลดแบบฟอร์ม เว็บ http://farmer.doae.go.th

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้กับประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เดือนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน จำนวน 10 ล้านราย

โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องขอขึ้นทะเบียนเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มฉบับเต็มได้ที่ http://farmer.doae.go.th/


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!