แบบทดสอบวัดความรู้หลังการอบรมออนไลน์ สพฐ. DLTV

การประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เข้ารับการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 จัดทำเป็นระบบการประเมินออนไลน์ โดยอาศัยรูปแบบการเก็บข้อมูลและประมวลผลข้อมูลผ่านแอพพลิเคชั่น Form ของ Google G-Suite

ระบบเปิดให้ผู้เข้ารับการอบรมทำแบบวัดความรู้ วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.30 น. ถึง 8 พฤษภาคม 2563
เวลา 18.00 น. ประกาศผลและพิมพ์เกียรติบัตร ทางเว็บไซต์ http://www.dlthailand.com/covid-19 ภายใน วันที่ 10 พฤษภาคม 2563

แบบทดสอบวัดความรู้หลังการอบรม

โดยแบบประเมินเป็นแบบเลือกตอบ จำนวน 4 ตัวเลือก มีจำนวนทั้งสิ้น 20 ข้อ เมื่อทำเสร็จสิ้นครบถ้วน ระบบจะทำการประมวลผล หากผู้เข้ารับการอบรมทางไกลผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (ทำถูก 15 ข้อ หรือ ร้อยละ 75 ขึ้นไป) ระบบจะแสดงผลข้อมูลเพื่อทำการพิมพ์เกียรติบัตร


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!

แสดงความคิดเห็น (FB)

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.