ลงทะเบียน พักชำระหนี้บัตร KTC / บัตรกรุงไทย 2564 พักทั้งต้นและดอก นาน 2 เดือน

มาตรการ พักชำระหนี้บัตร KTC และบัตรกรุงไทย เพื่อแบ่งเบาภาระของสมาชิก KTC ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 สำหรับสมาชิกผลิตภัณฑ์ KTC ทุกประเภททีได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งอาศัย หรือทำงาน ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือนอกเขตพื้นที่ควบคุมที่ต้องปิดกิจการตามประกาศของ ศบค. บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จึงมีมาตรการพักชำระเงินต้น และดอกเบี้ยฯ ระยะเวลา 2 รอบบัญชีหรืองวด โดยสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 – 15 สิงหาคม 2564

คุณสมบัติ:
1. สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้ ณ วันที่ทำคำขอรับการช่วยเหลือพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยฯเท่านั้น
2. เฉพาะสมาชิกทุกผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการอนุมัติก่อนวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 เท่านั้น
3. สมาชิกที่อาศัยหรือทำงาน ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือนอกเขตพื้นที่ควบคุมที่ต้องปิดกิจการตามประกาศของ ศบค.
4. สมาชิกต้องแสดงหลักฐานข้อมูลหรือเอกสารการได้รับผลกระทบเพื่อประกอบการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่เคทีซีกำหนด

เงื่อนไขการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยฯ
บัตรเครดิต KTC / บัตรกดเงินสด KTC PROUD
ในระหว่างการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยฯ ยังคงมีการคิดดอกเบี้ยฯ ตามอัตราสัญญาเดิม และเคทีซีจะทำการเรียกเก็บยอดการใช้จ่าย/เบิกถอนเงินกู้ และดอกเบี้ยฯ ที่เกิดขึ้นระหว่างการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยฯ ดังกล่าว ในงวด/รอบบัญชีถัดไปภายหลังจากครบระยะเวลาการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยฯ

สินเชื่อเอนกประสงค์ KTC CASH / สินเชื่อทะเบียนรถ KTC พี่เบิ้ม/ลูกหนี้สินเชื่อที่อยู่ระหว่างการได้รับความช่วยเหลือตามมาตรการเดิม
ในระหว่างการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยฯ ยังคงมีการคิดดอกเบี้ยฯ ตามอัตราสัญญาเดิม โดยเคทีซีจะทำการคำนวณค่างวดที่ต้องชำระในแต่ละงวดใหม่ และเรียกเก็บดอกเบี้ยฯ ที่เกิดขึ้นระหว่างการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยฯ ในงวดสุดท้าย

เอกสารประกอบการยื่นคำขอ :
• สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนา
• สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ/สกุล พร้อมรับรองสำเนา (ถ้ามี)

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ คลิก >> www.ktc.co.th/skip-payment


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!