coronation Archive


Latest Posts

รวมข้อมูล ที่จอดรถงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562

เว็บไซต์ของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้เผยแพร่ข้อมูลเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ของจุดจอดรถ 27 แห่งเพื่อเชื่อมโยงกับบริการรถ Shuttle Bus 11 เส้นทางเข้าสู่บริเวณพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยแบ่งจุดจอดรถออกเป็นโซน 4 โซนรอบกรุงเทพฯ และอีก 1 โซนในกรุงเทพชั้นใน จอดได้ตั้งแต่วันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet

ดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และรูป ร.10 (ภาพพระราชทาน)

เว็บไซต์ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) อัญเชิญตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 (ภาพพระราชทาน) เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีให้ประชาชนหรือหน่วยงานต่างๆ ได้ดาวน์โหลดเพื่อนำไปประดับหรือประดิษฐานตามความเหมาะสมและสมพระเกียรติ ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet