Laos Archive


Latest Posts

ต้อนรับ AEC ด้วยฟอนต์ “บุญบ้าน” (บุญโฮม) : ฟอนต์ลาวปนไทย

เมื่อเดือนที่แล้วเพิ่งทำป้ายไวนิลให้กิจกรรมในหมู่บ้าน ที่ต้องใช้ฟอนต์หรือแบบอักษรที่คล้ายๆ ภาษาลาว ประกอบกับช่วงนี้เป็นช่วงที่เปิด AEC พอดี (บรรยากาศเงียบจัง!) ผมเลยถือโอกาสมาแนะนำฟอนต์ภาษาของประเทศเพื่อนบ้านอย่างภาษาลาว มีชื่อว่า ฟอนต์บุญบ้าน (หรือเดิมมีชื่อว่า บุญโฮม) เป็นฟอนต์ตัวหนังสือภาษาลาวแต่เพิ่มตัวพยัญชนะหรือวรรณยุกต์ของไทยบางตัวเพื่อให้ใช้กับภาษาไทยได้สมบูญ ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet