vaccine passport covid Archive


Latest Posts

จองทำเอกสารรับรองฉีดวัคซีน เพื่อเดินทางไปต่างประเทศ (Vaccine Passport) สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กระทรวงสาธารณสุขเปิดให้ประชาชนสามารถจองคิวเพื่อขอเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ของประเทศไทย หรือที่เรียกว่า Vaccine Passport สำหรับคนที่จะเดินทางไปต่างประเทศแล้วต้องการเอกสารรับรองในการผ่านเข้าประเทศปลายทาย โดยสามารถยื่นขอ Vaccine Passport ได้ผ่านทางเว็บไซต์ ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet