Wi-Charge Archive


Latest Posts

Wi-Charge : ระบบชาร์จไฟแบบไร้สาย ไม่ต้องวางบนแท่น ใช้งานระหว่างชาร์จได้

เชื่อว่าหลายคนน่าจะรู้จักหรือเคยใช้ระบบการชาร์จแบบไร้สาย (wireless charger) กันมาบ้างแล้ว ซึ่งปัจจุบันระบบดังกล่าวอาศัยการสงคลื่นผ่านแท่นชาร์จ ที่ต้องวางไว้แนบกับตัวอุปกรณ์ ทำให้ไม่สามารถใช้งานอุปกรณ์ขณะกำลังชาร์จได้ (เพราะต้องวางไว้เฉยๆ) ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet