รายละเอียด เลือกตั้งล่วงหน้า ต่างประเทศ ปี 2566 ต้องทำอย่างไร ??

กกต. อํานวยความสะดวกให้คนไทยที่พํานักอยู่นอกราชอาณาจักร หรือผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ที่จะเดินทางไปนอกราชอาณาจักรได้มีโอกาสใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน เลือกตั้ง ส.ส. ได้ โดยให้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 30 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง

ผู้ที่ประสงค์ยื่น คําขอลงทะเบียนฯ เลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักร สามารถดําเนินการยื่นคําขอ ลงทะเบียนด้วยตนเองได้ทางเว็บไซต์หรือทางแอปพลิเคชัน SMART VOTE ทั้งระบบ iOS และ Android

โดยบันทึกข้อมูลตามนี้

  • เลขประจําตัวประชาชน
  • ชื่อตัว ชื่อสกุล
  • วันเดือนปีเกิด
  • หมายเลขหลังบัตรประจําตัวประชาชน
  • เลขรหัสประจําบ้าน (11 หลัก)
  • สถานที่ที่ประสงค์จะใช้สิทธิเลือกตั้ง ก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง

กรณีอยู่นอกราชอาณาจักร ยื่นแบบคําร้องขอใช้สิทธิเลือกตั้งฯ พร้อมเอกสารแสดงตน เพื่อลงทะเบียนขอใช้สิทธิฯ 30 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง ในวันและเวลาราชการ ณ สถานเอกอัครราชฑูตแห่งเขตรับผิดชอบ ที่ตนมีถิ่นที่อยู่  โดยใช้หนังสือเดินทาง / บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรที่มีรูปถ่าย ซึ่งทางราชการออกให้ และมีเลขประจําตัวประชาชน


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!