AR สสวท. วิทย์มัธยมต้น : แอพดูเนื้อหาในหนังสือเรียนแบบ AR 3 มิติ

AR สสวท. วิทย์มัธยมต้น สื่อวิทยาศาสตร์แบบสื่อดิจิทัลแสดงผลเสมือนจริง หรือสื่อ AR 3 มิติ (Augmented Reality) ประกอบหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของ สสวท. ที่เน้นการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และการนำไปใช้ โดยมุ่งเน้นให้ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้ใช้ประกอบหนังสือเรียนเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เรียน อันจะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์

ตัวอย่างการใช้งานแอพ AR สสวท. วิทย์มัธยมต้น

ดาวน์โหลด AR สสวท. วิทย์มัธยมต้น : สำหรับ iOS | สำหรับ Android


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!