My Tax Account คืออะไร ? ใช้ตรวจสอบค่าลดหย่อนภาษียังไง ?

My Tax Account บริการออนไลน์ของกรมสรรพากร ที่จะช่วยตรวจสอบข้อมูลค่าลดหย่อนของเราได้แบบออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นเบี้ยประกันชีวิต เงินสะสมกองทุนประกันสังคม เงินบริจาคผ่านระบบ e-Donation เงินดอกเบี้ยกู้ซื้อบ้าน หรือเบี้ยประกันสุขภาพบิดา มารดา หรือเงินรายได้สำหรับข้าราชการจากรมบัญชีกลางเป็นต้น โดยข้อมูลจากใน My Tax Account สามารถนำไปใช้ยื่นแบบผ่านระบบออนไลน์ได้ทันทีอีกด้วย เป็นการลดภาระไม่ต้องส่งเอกสารของข้อมูลที่ปรากฏในระบบแล้ว

วิธีตรวจสอบ ตรวจสอบค่าลดหย่อนภาษี ผ่านทาง My Tax Account

เข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ของกรมกรรพากร www.rd.go.th จากนั้นคลิกไปที่ My Tax Account

ล็อกอินด้วยบัญชีเดียวกับการยื่นแบบที่เคยยื่น (คนทั่วไปจะใช้เป็นเลขบัตรประชาชน)

ยืนยันการล็อกอินด้วย OTP อีกครั้ง

จะพบกับรายการลดหย่อนภาษีของเราทั้งหมดทันที

หากข้อมูลถูกต้องครบถ้วน สามารถกดปุ่มเพื่อยื่นภาษีประจำปีได้ทันที


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!