วิธีขึ้นทะเบียนคนว่างงาน รับเงินชดเชยประกันสังคม ช่วงตกงาน

ลูกจ้าง หรือพนักงานห้างร้าน บริษัทเอกชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จนถูกเลิกจ้าง หากคุณเคยส่งเงินเข้าประกันสังคมมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน สามารถเข้ามาลงทะเบียนประกันตนกรณีว่างงาน สำหรับใช้เป็นหลักฐานยืนยันในการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตในการขอรับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533

เข้าไปลงทะเบียนได้ที่ https://empui.doe.go.th/auth/index


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!