รายละเอียดการอุดหนุนค่าไฟฟรี 230 บาท ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน)

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ที่เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเพิ่มเติมผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยกำหนดให้ผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มียอดชำระค่าไฟฟ้าไม่เกิน 230 บาท ต่อครัวเรือนต่อเดือน จะได้รับเงินช่วยเหลือตามยอดที่ชำระจริงผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในช่วงระหว่างเดือนธันวาคม 2561 ถึง กันยายน 2562

การช่วยเหลือ : ได้รับการช่วยเหลือค่าน้ำไม่เกิน 100 บาทต่อเดือน และค่าไฟไม่เกิน 230 บาทต่อเดือน หากเกินที่กำหนดไว้ต้องจะไม่ได้รับสิทธินี้และต้องจ่ายเองทั้งหมด2.ผู้ได้รับสิทธิ : จะต้องเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและมีชื่อตรงกับใบแจ้งค่าไฟฟ้าและใบแจ้งค่าน้ำประปาเท่านั้น

การใช้สิทธิ : ให้ผู้มีรายได้น้อยนำใบแจ้งค่าไฟฟ้าและใบแจ้งค่าน้ำประปา พร้อมทั้งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปชำระเงิน จากนั้นทางกรมบัญชีกลางจะโอนเงินคืนในจำนวนเงินที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100 หรือ 230 บาทตามที่กำหนด ในช่องกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ประมาณกลางเดือนของเดือนถัดไป (ทั้งนี้ระยะการโอนเงินรอการประกาศ

ข้อจำกัด : 1 ครัวเรือนใช้ได้เพียง 1 สิทธิ

ช่องทางการชำระ : ต้องชำระที่เคาท์เตอร์สำนักงานการไฟฟ้า และสำนักงานการประปาเท่านั้น

ระยะเวลาดำเนินการ : เริ่มเดือนธันวาคม 2561 – กันยายน 2562 (เริ่มคำนวณค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้าเดือนธันวาคม 2561)

หมายเหตุ : สะสมยอดเงินได้ไม่ตัดยอด รวมถึงถอนเป็นเงินสดได้ หรือซื้อสินค้าและบริการผ่านเครื่อง EDC กับร้านธงฟ้าประชารัฐ และร้านค้าอื่น ๆ ที่ร่วมรายการ หรือซื้อสินค้าและบริการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินประชารัฐ

ที่มา : ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐฯ สายด่วน 1111 


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!