ขยายเวลา อัพโหลดรูป กพ 63 ก่อน พิมพ์บัตรประจําตัวสอบ

สำนักงาน ก.พ. ขอแจ้งขยายวันอัปโหลด (Upload) รูปถ่าย และการส่งสำเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษในการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 (ภาค ก. Pencil & Paper) ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 27 กันยายน 2563 นี้ (หากผู้สมัครไม่อัปโหลดรูปถ่าย จะไม่สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้ และจะไม่สามารถเข้าสอบได้)

สำหรับสมัครสามารถจัดส่งสำเนาผลทดสอบภาษาอังกฤษ ที่รับรองสำเนาถูกต้อง ลงชื่อกำกับ ระบุเลขประจำตัวสอบ และเลขประจำตัวประชาชน มายัง ศูนย์สรรหาและแลือกสรร สำนักงาน ก.พ. 47/111 ถ. ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โดยวงเล็บที่มุมซองด้านขวาล่างว่า (หลักฐานรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษ)


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!