ก.คลัง ชี้แจง ไม่มีการแจก “ซิมคนจน” แต่อุดหนุนค่าใช้จ่ายแพ็กเกจแทน

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ออกแถลงการชี้แจงกรณีที่มีข่าวว่ารัฐบาลโดยกระทรวงการคลัง เตรียมแจกซิมการ์ดมือถือพร้อมอินเทอร์เน็ตให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) แท้จริงแล้วไม่ได้มีการแจกซิม แต่จะเป็นในรูปแบบของการอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเติมแพ็กเกต data สำหรับใช้อินเทอร์เน็ตบนมือถือ

ชี้แจงข้อวิจารณ์ : ประเด็นโครงการอินเทอร์เน็ตสำหรับผู้มีรายได้น้อย

ข้อเท็จจริง : กระทรวงการคลังขอชี้แจง ดังนี้

1. โครงการอินเทอร์เน็ตสำหรับผู้มีรายได้น้อยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้มีรายได้น้อยได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่การดำรงชีพ เช่น ข่าวสารจากภาครัฐ ข้อมูลส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ ราคาสินค้าเกษตร สภาพดินฟ้าอากาศ ข้อมูลการออม ข้อมูลผู้สูงอายุ เป็นต้น
ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว เป็นโครงการให้ผู้มีรายได้น้อยภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐสมัครใจเข้าร่วม ซึ่งเป็นการให้การอุดหนุนค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตเฉพาะส่วนที่เป็นข้อมูล (Internet Data) เท่านั้น โดยไม่รวมถึงค่าโทรศัพท์ ไม่มีการแจกซิมโทรศัพท์แต่อย่างใด อีกทั้ง โครงการนี้ยังเปิดโอกาสให้โอเปอเรเตอร์ทุกรายสามารถเข้าร่วมแข่งขันการเสนอแพ็คเกจที่เหมาะสมกับผู้มีรายได้น้อยได้ จึงไม่ถือเป็นการเอื้อนายทุน

2. ในระยะยาว เมื่อผู้มีรายได้น้อยได้รับสิทธิจากโครงการ หากเห็นว่าข้อมูลข่าวสารที่ได้รับเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพ ผู้มีรายได้น้อยสามารถจ่ายค่าบริการหรือปรับเปลี่ยนแพ็คเกจเองได้ตามกำลังซื้อหลังจากสิ้นสุดมาตรการ

3. คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้โครงการอินเทอร์เน็ตสำหรับผู้มีรายได้น้อยใช้เงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) ของสำนักงาน กสทช. ตามที่กระทรวงการคลังเสนอไปเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 โครงการนี้จึงไม่ได้ใช้เงินงบประมาณแต่อย่างใด

ที่มา – สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!