boraservices.bora.dopa.go.th ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า 2566

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ประกาศให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตรวจสอบรายชื่อการเลือกตั้งผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

1.ตรวจสอบรายชื่อจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ด้วยตนเองที่หลายสถานที่ เช่น ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ ที่ทำการเขต ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล สำนักงานเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน หรือเขตชุมชนใกล้บ้าน

2.ตรวจสอบรายชื่อผ่านเว็บไซต์ของสำนักบริหารการทะเบียน https://boraservices.bora.dopa.go.th/election/enqelection/ หรือผ่านแอปพลิเคชัน Smart Vote ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก จะแสดงรายชื่อที่มีสิทธิเลือกตั้ง วันที่เลือกตั้ง จังหวัด และเขตที่มีสิทธิ และสถานที่ใช้สิทธิเลือกตั้ง

หากพบว่าไม่มีชื่อในบัญชีรายชื่อ หรือมีชื่อผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง ให้ยื่นแบบคำร้องแจ้งเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ ต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น หรือโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน กกต. โทร. 1444


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!