เลือกตั้ง 2566 : ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า เลือกตั้งนอกเขต ทำยังไง หมดเขตวันไหน ดูรายละเอียด

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ได้เผยแนวทางการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง สำหรับการเลือกตั้งใหญ่ประจำปี 2566 ของประเทศไทย โดยสามารถยื่นคำขอต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นในเขตที่ท่านพักอาศัย ได้ 3 ช่องทาง คือ ยื่นด้วยตนเองหรือมอบหมายผู้อื่นยื่นแทน ยื่นทางไปรษณีย์ และยื่นทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม – 13 เมษายน

ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนขอใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าฯ ทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ที่ประสงค์ยื่นคําขอลงทะเบียนฯ เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัด สามารถดําเนินการยื่นคําขอลงทะเบียนด้วยตนเองได้ทางเว็บไซต์หรือทางแอปพลิเคชัน

สิ่งที่ต้องเตรียม ในการยื่นคําขอ

  • สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือ
  • สําเนาบัตรที่มีรูปถ่ายและหมายเลขประจําตัวประชาชนที่ทางราชการออกให้
  • คําสั่งของทางราชการ หรือหนังสือ รับรองจากหน่วยงานของรัฐ
  • แบบคําร้องขอใช้สิทธิฯ

โดยบันทึกข้อมูลตามนี้

  • เลขประจําตัวประชาชน
  • ชื่อตัว ชื่อสกุล
  • วันเดือนปีเกิด
  • หมายเลขหลังบัตรประจําตัวประชาชน
  • เลขรหัสประจําบ้าน (11 หลัก)
  • สถานที่ที่ประสงค์จะใช้สิทธิเลือกตั้ง ก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง

ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!