ไม่ต้องถ่ายเอกสารแล้ว! ทะเบียนราษฎรดิจิทัล แอป D.DOPA (Dopa – Digital ID)

กรมการปกครองยกระดับให้บริการ “ ทะเบียนราษฎรดิจิทัล ” ผ่านแอปพลิเคชัน D.DOPA เริ่ม 14 มี.ค. 65 โดยนำเทคโนโลยีระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลมาใช้ประโยชน์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการงานทะเบียนราษฎรและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

ผู้ที่สนใจใช้บริการงานทะเบียนราษฎรดิจิทัล จะต้องลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนทางดิจิทัล Dopa – Digital ID โดยเริ่มจากดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน D.DOPA แล้วนำบัตรประจำตัวประชาชน ไปยืนยันตัวตนที่สำนักทะเบียนทุกแห่งทั่วประเทศ เพื่อกำหนดรหัสประจำตัว 8 หลัก เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วจะสามรถใช้บริการงานทะเบียนราษฎรดิจิทัลได้

สำหรับระยะแรกจะให้บริการเกี่ยวกับการแจ้งย้ายที่อยู่ในสำนักทะเบียนเดียวกัน การแจ้งการย้ายที่อยู่ปลายทาง และการมอบหมายหรือมอบอำนาจให้แจ้งหรือยื่นคำร้องเพื่อดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร ส่วนการคัดหรือคัดและรับรองรายการทะเบียนบ้าน ทะเบียนประวัติและทะเบียนคนเกิดกรณีรายการที่ ผู้ขอเป็นเจ้าของข้อมูลนั้น กรมการปกครองจะแจ้งวันเปิดบริการให้ประชาชนทราบต่อไป

ดาวน์โหลดแอป D.DOPA (Dopa – Digital ID)


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!