วิธี เลือกตั้งล่วงหน้า 62 แบบในเขต วันที่ 17 มีนาคม 2562

สำหรับคนที่ติดธุระจำเป็นไม่สามารถเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม 2562 ได้ ทาง กกต. ได้เปิดให้ลงทะเบียนเพื่อขอลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าแบบในเขตได้ ซึ่งจะมีการเลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่ 17 มีนาคม 2562

การยื่นคำขอลงทะเบียนขอใช้สิทธิลงคะแนนล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง
ยื่นคำขอลงทะเบียนต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีถิ่นที่อยู่ โดยเขียนรายละเอียดลงแบบฟอร์ม ส.ส. 1/14 และยื่นคำขอลงทะเบียนล่วงหน้าได้ 2 ช่องทาง

  1. ยื่นคำขอด้วยตนเอง  หรือ มอบหมายผู้อื่นยื่นแทน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรที่มีรูปถ่ายและหมายเลขประจำตัวประชาชน คำสั่งแต่งตั้งและชีแจงเหตุผลความจำเป็นและหลักฐาน
  2. ยื่นคำขอทางไปรษณีย์ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรที่มีรูปถ่ายและหมายเลขประจำตัวประชาชน คำสั่งแต่งตั้งและชีแจงเหตุผลความจำเป็นและหลักฐาน


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!