DOAE FARMBOOK แอพตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร

“นวัตกรรมสำหรับเกษตรกรในยุค 4.0” ที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้อำนวยความสะดวกแก่เกษตรกรให้สามารถแจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรของตนเองได้ ณ ที่แปลงเพาะปลูก แทนการเดินทางไปแจ้งปรับปรุงทะเบียนที่สำนักงานเกษตรอำเภอ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบและยืนยันว่ามีการเพาะปลูกจริงเพื่อให้ฐานข้อมูลในระบบเป็นไปตามข้อเท็จจริงต่อไป

เกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรสามารถใช้บริการได้ ดังต่อไปนี้

  • ตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรของตนเองและสมาชิกของครัวเรือ
  • ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรเป็นรายแปลงตามที่ได้แจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้
  • ติดตามสิทธิ์ของครัวเรือน ตามกิจกรรมการเกษตรที่ได้แจ้งขึ้นทะเบียนเอาไว้
  • ข้อมูล ข่าวสาร องค์ความรู้เป็นรายแปลง

เมื่อดาวน์โหลด และ ติดตั้งเสร็จแล้ว สามารถ เข้าไปบันทึกข้อมูลหรือแก้ไขข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกหรือจะบันทึกข้อมูลอื่นเพิ่มเติม เช่น จำนวนสัตว์เลี้ยง เป็ด ไก่ วัว ควาย หรืออุปกรณ์ การเกษตรอื่นๆ มีจอบมีเสียม หรือพื้นที่ปลูกผัก

ดาวน์โหลดแอพ FARMBOOK : สำหรับ Android | สำหรับ iPhone


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!