INET Bangkok 2013 งานเสวนาวิชาการเพื่อขับเคลื่อนวงการอินเทอร์เน็ตไทย

มีข่าวประชาสัมพันธ์มาฝากครับ เป็นข่าวเกี่ยวกับงาน INET Bangkok 2013 หรืองานเสวนาวิชาการเพื่อขับเคลื่อนวงการอินเทอร์เน็ตไทย ซึ่งจัดขึ้นโดยหน่วยงานงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนองค์กรระดับนานาชาติอย่างมูลนิธิ Internet Society (ISOC) อีกด้วย (อ่านรายละเอียดได้จากข้อความด้านล่างครับ)

งาน INET Bangkok 2013 จัดขึ้นโดย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และหน่วยงานพันธมิตร ที่มีส่วนในการร่วมพัฒนาอินเทอร์เน็ตของประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิ Internet Society (ISOC) ซึ่งเป็นองค์กรระดับนานาชาติ

มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีเสวนาวิชาการ ในเรื่องเกี่ยวกับพัฒนาการและบทบาทของอินเทอร์เน็ตที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวิถีชีวิตของผู้คนในประเทศและผลักดันให้เกิดการรวมตัวของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการใช้อินเทอร์เน็ต ทั้งจาก ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาชน โดยมุ่งหวังว่าผลจากการจัดงานจะเกิดกลุ่มเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอินเทอร์เน็ตของประเทศไทย ที่เข้มแข็ง และสามารถผลักดันให้เกิดการทำงานที่เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมได้ขึ้นต่อไป

งาน “INET Bangkok 2013” จะจัดขึ้นในหัวข้อ “Internet: The Power to Create” หรือ อินเทอร์เน็ต : พลังแห่งการ สร้างสรรค์ โดยมีทั้งส่วนที่เป็นการสัมมนาและนิทรรศการ ในส่วนการสัมมนา มี 4 เรื่อง ได้แก่

  • Technology Track: นำเสนอประเด็นด้านโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีที่ เกี่ยวข้อง การนำเสนอของ Track นี้ จะชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว กับผลกระทบต่อการทำธุรกิจและกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ตัวอย่างหัวข้อการบรรยายสำหรับ Track นี้ ได้แก่ IPv6, Cloud Computing Software Development, และ WebRTC
  • Innovation Track: นำเสนอเรื่องที่เกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรม และการประยุกต์ใช้นวัตกรรมในโลกอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้อย่างแท้จริงโดยเฉพาะนวัตกรรมอันส่งผลต่อการเปลี่ยน แปลงของรูปแบบการใช้งานทั้งในระดับองค์กร และพฤติกรรมของผู้ใช้ในระดับปัจเจกบุคคล ตัวอย่างหัวข้อการบรรยายสำหรับ Track นี้คือ Mobile-Commerce, E-Commerce, Cloud Computing, e-Government (Cloud), และ Smart Devices/ Systems
  • i-Society Track: นำเสนอประเด็นเกี่ยวกับความท้าทาย และความกังวลที่เกิดขึ้นในสังคมข้อมูลข่าวสาร และเศรษฐกิจยุคดิจิทัล ตัวอย่างหัวข้อ การบรรยายสำหรับ Track นี้คือ Integrated Internet Development Strategies, Governance in the Age of the Internet and Free Trade Agreements (FTA), และ Digital Footprint
  • Future Track: นำเสนอประเด็นใน เรื่องอนาคตของอินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องกับการลดช่องว่างด้านดิจิทัล และการวิจัยพัฒนาด้าน Cloud และ Big Data ตัวอย่าง หัวข้อการบรรยายสำหรับ Track นี้คือ Rural Internet technologies และ Cloud and Big Data

บุคคลที่จะมาพูดในงานที่น่าสนใจ เช่น

  • Dr. Stephen D. Crocker, Vinton G. Cerf 2 ใน 3 ผู้ก่อตั้งอินเตอร์เน็ต
  • Prof. Dr. Kanchana Kanchanasut ผู้ริเริ่มอินเตอร์เน็ตในประเทศไทย
  • Mr. Ruangroj “Krating” Poonpol, Senior Vice President – Products Division DTAC
  • Mr. Pawoot Pongvitayapanu, Thai E-Commerce Association
  • Ms. Pornthip Kongchun, Head of Marketing Google Thailand
  • Mr. Thanapon Songput, Disaster Management Project Manager The Mirror Foundation เป็นต้น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://inetbangkok.in.th


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!