กำหนดการ เว็บไซต์ ก.พ. เปิดสมัครสอบ ภาค ก ปี 2567 (e-Exam) job3.ocsc.go.th

สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น. (จนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม) กรณีไม่เต็มจำนวน จะปิดรับสมัครในวันที่ 30 มกราคม 2567 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

การสอบภาค ก. เป็นด่านแรกในการสอบเข้ารับราชการของหน่วยงานภาครัฐทุกแห่ง เป็นการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของผู้สมัครสอบในด้านภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ความรู้ทั่วไป ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา และความสามารถในการสื่อสารและทำงานเป็นทีม

ผู้สมัครสอบภาค ก. จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

  • สัญชาติไทย
  • มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
  • มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัครสอบ)

การสอบภาค ก. แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่

  • การสอบแบบ Paper & Pencil (P&P) เป็นการสอบแบบข้อเขียน แบ่งเป็น 5 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ความรู้ทั่วไป และความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา
  • การสอบแบบ e-Exam เป็นการสอบแบบอิเล็กทรอนิกส์ แบ่งเป็น 5 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ความรู้ทั่วไป และความสามารถในการสื่อสารและทำงานเป็นทีม

ผู้สมัครสอบสามารถเลือกสอบได้ทั้งการสอบแบบ P&P และ e-Exam หรือสอบแบบใดแบบหนึ่งก็ได้ โดยสามารถเลือกสอบได้เพียง 1 รอบสอบ 1 ศูนย์สอบเท่านั้น

ค่าสมัครสอบภาค ก. ประจำปี 2567 ดังนี้

  • การสอบแบบ Paper & Pencil วิชาละ 50 บาท สูงสุด 250 บาท
  • การสอบแบบ e-Exam วิชาละ 100 บาท สูงสุด 300 บาท

ผู้ที่สนใจสมัครสอบสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. https://job3.ocsc.go.th


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!