รายละเอียดการขอใช้ไฟฟ้าผ่านอินเตอร์เน็ต จากเว็บการไฟฟ้าฯ

สำหรับคนที่สร้างบ้านหรือย้ายบ้านใหม่แล้วต้องการจะขอใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้า ทุกวันนี้สามารถทำการยื่นเรื่องเพื่อขอใช้ไฟฟ้า พร้อมตรวจสถานะคำขอแบบออนไลน์ได้เลย ไม่จำเป็นต้องไปที่ศูนย์บริการของการไฟฟ้า

เงื่อนไขการขอใช้ไฟฟ้า

ผู้ขอใช้ไฟฟ้า ได้แก่ บุคคลดังต่อไปนี้
     1. เจ้าของที่ดิน หรือเจ้าของสถานที่ใช้ไฟฟ้า
     2. ผู้มีชื่อในทะเบียนบ้านที่ใช้ไฟฟ้า
     3. ผู้มีสิทธิครอบครองสถานที่ใช้ไฟฟ้าตามกฎหมาย หรือตามสัญญาต่างๆ เช่น สัญญาเช่า สัญญาจะซื้อจะขาย เป็นต้น
หมายเหตุ : เนื่องจากเป็นบริการ Online ผู้ขอใช้ไฟฟ้าโปรดจัดเตรียมเอกสารให้พร้อม, อัตราค่าธรรมเนียมเป็นอัตราโดยประมาณ
     ทั้งนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้เมื่อชำระค่าบริการการใช้ไฟฟ้า และหลักประกันการใช้ไฟฟ้าครบถ้วนตามอัตราที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนดแล้ว
หลักฐานประกอบการขอใช้ไฟฟ้าของบุคคลธรรมดา มีดังนี้
     บุคคลที่มีสัญชาติไทย
     1. สำเนาบัตรประชาชน/ประจำตัวข้าราชการ/สำเนาบัตรประจำตัวพนักงานองค์กรรัฐ
     2. สำเนาทะเบียนบ้านที่ขอใช้ไฟฟ้า และสำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อของผู้ขอใช้ไฟฟ้า
     3. สำเนาเอกสารหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองสถานที่ใช้ไฟฟ้า
     บุคลที่ไม่ได้มีสัญชาติไทย (ชาวต่างประเทศ)
     1. สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport)
     2. สำเนาทะเบียนบ้านที่ขอใช้ไฟฟ้า
     3. สำเนาเอกสารหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิ์ครอบครองสถานที่ใช้ไฟฟ้า
     กรณีที่มีการมอบอำนาจให้ดำเนินการแทน ผู้รับมอบอำนาจจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาบัตรประจำตัวพนักงาน องค์การของรัฐ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ

เข้าไปกรอกข้อมูลคำร้องได้ที่ https://peacos.pea.co.th/views/request


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!