สเปค/ราคากลาง เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน 20,000 บาท อัพเดท มีนาคม 2566

เปิดราคากลาง เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน ของเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (DE) อัพเดทล่าสุดเดือน มีนาคม 2566 ซึ่งได้มีการปรับราคาจากฉบับเดิม 17,000 บาท ขึ้นมาเป็น 20,000 บาท โดยเพิ่มแรมขั้นต่ำจาก 4GB เป็น 8GB และได้ตัดสเปคของเครื่อง DVD-RW ออกไปตามยุคสมัย

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 20,000 บาท (อัพเดท มีนาคม 2566)

คุณลักษณะพื้นฐาน

  • มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุดไม่น้อยกว่า 4 GHz จำนวน 1 หน่วย
  • หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB
  • มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
  • มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย
  • มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
  • มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
  • มีแป้นพิมพ์และเมาส์
  • มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

มีเครื่องคอมรุ่นไหนที่เข้าสเปคนี้บ้าง ผมรวบรวมมาให้คร่าวๆ ครับ (ราคาอาจจะมีการปรับเปลี่ยน ควรตรวจสอบให้ละเอียดอีกครั้ง)

Acer Aspire TC-1780-1318G0T0Mi/T003

รายละเอียด/ราคา/สเปค >> คลิกที่นี่

Asus S500SD-512400002WS

รายละเอียด/ราคา/สเปค >> คลิกที่นี่

Lenovo IdeaCentre5 14IAB7 (90T3007YTA)

รายละเอียด/ราคา/สเปค >> คลิกที่นี่

DELL Optiplex Micro 3000-SNS30MC055

รายละเอียด/ราคา/สเปค >> คลิกที่นี่


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!